图说RAID

Raid的类型口头说不好理解,看看图就知道了。以下是Raid0,Raid1,Raid5,Raid10的图解,一看就明白了。

1.Raid0

2.Raid1

3.Raid5

4.Raid10